Regulamin

 Regulamin

XII BIEG SYLWESTROWY im. Łucjana Różańskiego ( trener kolarski )

 

I . ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem biegu jest Hotel "Brzoza" - Altom Tour Sp.z o.o.
 2. Współpraca : Stowarzyszenie Brzoza Biega, Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, 
  Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza.

II. TERMIN i MIEJSCE.

 1. Bieg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018r. o godzinie 12.00 w  Brzozie
  ( ok.11km od Bydgoszczy ).
 2. Dystans: 10km, 4 pętle ulicami Brzozy .
 3. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 4. Start i meta przy Gimnazjum.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący
  1h i 30 minut.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową.
  Oświadczenie od osób niepełnoletnich ( minmum 16 -17 lat ) podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Opłata za bieg wynosi  55zł do 30 listopada,  65zł od 1 grudnia, w dniu zawodów 31 grudnia - 75zł.
 3. Opłata za bal sylwestrowy w Hotelu "Brzoza"  wynosi 290zł od osoby.
 4. Osoba  bioraca udział w balu sywlestrwoym  w Hotelu "Brzoza" jest zwolniona z opłaty startowej za bieg.
 5. Szczegółowa oferta odnośnie balu jest na stronie organizatora www.hotelbrzoza.pl .
 6. Wpłaty za bieg można dokonywać on-line ( krajowy integrator płatności -  transferuj.pl ) 
  lub na konto Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza ul.Nadrzeczna 24, 
  Bank Zachodni WBK
  13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
 7. Opłatę  dotyczącą balu sylwestrowego - 290zł  wpłacamy bezpośrednio w Hotelu Brzoza na konto organizatora : ALTOM TOUR Sp. z o.o., 86-061 Brzoza ul.Bydgoska 34, 
  Bank Śląski 93 1050 1139 1000 0022 9792 8331.
 8. Opłata za bal sylwestrowy obejmue również udział w biegu sylwestrowym.
 9. Uczestnik w ramach opłaty startowek otrzymuje prawo udziału w biegu oznakowana trasa z pomiarem elktronicznym 
  oraz pakiet startowy.
 10. Pakiet startowy składa się : odzież biegowa - czepeczka lub bandana, medal pamiątkowy oraz  imienny nr startowy.
 11. Dla uczestników którzy dokonają wpłaty po 15 grudnia 2018r.  pakiet startowy jest bez ww. odzieży biegowej.
 12. Na mecie biegu każdy uczestnik otrzymuje medal pamiątkowy i ciepły posiłek.
 13. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 31.12.2018r. od godz. 9.00 do godz.11.00, w Szkole Podstawoej  w Brzozie ( było gimnazjum ) - wydawanie pakietów startowych.
 14. W dniu zawodów możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników.
  Rejestracja  w godz. 9,00 – 10,30  - opłata startowa wynosi 75zł  ( pakiet startowy bez odzieży biegowej - tylko w ramach limitu ).
  Po godz.10,30 nie ma możliwości zarejestrowania się na bieg.
 15. Numery startowe będą  wydawane  również w dniu 28 grudnia  w godz. 11 -18 
  i 29 grudnia  w godz. 11 -14  w Bydgoszczy przy ul.Szubińska 69A  - Sklep Spportowy, TRIstyle.pl
 16. Limit wynosi 400 osób ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) .

IV. KLASYFIKACJA i NAGRODY.

 1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne w kategorii open.
 3. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych nagrody – trofea sportowe.
 4. Klasyfikacje wiekowe:
  K i M 1 (ur. do 1999),
  K i M 20 (ur.1998 - 89),
  K i M 30 (ur. 1988 -79),
  K i M 40 (ur. 1978-69),
  K i M 50 (ur. 1968-59),
  K i M 60 (ur. 1958-49),
  K i M 70 ( ur. 1948  i starsi ).
 5. Wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 13.30 w Szkole Podstawowej  Brzozie - sala gimastyczna..
 6. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują   się z nagrodami w klasyfikacji open.
 7. Mile widziani przebierańcy – specjalne nagrody dla uczestników biegnących w przebraniu – wybór najciekawiej przebranego uczestnika oraz  biegnącej pary.

V. PROTESTY .

 1. Protesty można składać w tylko w dniu zawodów do godz.13.20.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją, 
  po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

   

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe. 
 6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
   

  Główny sędzia zawodów : Grzegorz Stefanko