Regulamin korzystania z systemu B4SPORTONLINE

Definicje

 1. B4SPORT – marka odpowiedzialna za administrację systemu B4SPORTONLINE, należy do firmy KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. B.B.O.N. 4/15.
 2. System B4SPORTONLINE – system zarządzania bazą danych osób zapisujących się, wnoszących opłaty i biorących udział w zawodach sportowych oraz uzyskujący wynik; system w wersji beta
 3. Organizator – firma, instytucja bądź prawna grupa formalna, która jest zarówno użytkownikiem systemu B4SPORTONLINE
 4. Zawodnik – osoba zarejestrowana w systemie B4SPORTONLINE, zapisana na Imprezę sportową
 5. Użytkownik – osoba posiadająca konto w systemie B4SPORTONLINE, jest to zarówno Organizator jak i Zawodnik
 6. Impreza sportowa – wydarzenie stworzone w systemie B4SPORTONLINE przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Zawodnicy

Zasady ogólne

 1. System B4SPORTONLINE ma na celu usprawnić zarządzanie zawodami sportowymi, w tym tworzyć strony zapisów na zawody, płatności, wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez Organizatorów.
 2. Użytkownik rejestrujący się w systemie B4SPORTONLINE, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu i imprez sportowych, do których się zapisał.
 3. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych w systemie B4SPORTONLINE.
 4. Zawodnik rejestrując się do udziału w imprezie sportowej, akceptuje jej regulamin i warunki postawione przez Organizatora.
 5. B4SPORT jest pośrednikiem między Zawodnikiem a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.

Funkcjonalności systemu B4SPORTONLINE

 1. Konto Organizatora: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony zapisów zawodów sportowych, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów.
 2. Konto Zawodnika: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, rejestracja na zawody Organizatora, edycja danych osobowych, płatności za zawody.

Korzystanie z systemu B4SPORTONLINE

 1. Organizator, który chce korzystać z systemu B4SPORTONLINE, powinien dokonać rejestracji w systemie podając niezbędne dane, a następnie zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła.
 2. System B4SPORT wymaga od rejestrującego potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.
 3. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu się w systemie.
 4. System B4SPORT jest w stanie przypomnieć hasło, jeśli posiadacz konta je zapomniał.
 5. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować sie do systemu B4SPORTONLINE.
 6. Użytkownik podając swoje dane osobowe równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na zawody sportowe

 1. Osoba, która chce być Zawodnikiem Imprezy sportowej utworzonej w systemie B4SPORTONLINE, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnych zawodów i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Organizatora.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.) jest KAELMO.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji celów systemu B4SPORTONLINE.
 3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez KAELMO.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Zawodnik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez KAELMO.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla KAELMO.
 3. Z dnia 01.07.2015 roku.

© Copyright - B4SPORTONLINE